OMA TILI

Käyttöehdot

YLEISTÄ

Suomessa rekisteröity Taidetalo Ryynänen , Y-tunnus 1283659 - 3, myy, vuokraa ja välittää tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille. Välityksen kohteet ovat taiteilijoiden tuotantoa.  Taidetalo Ryynänen toimii tuotteiden myyjänä ja vuokraajana ja joissain tapauksessa tuotteiden välittäjänä.Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tapauksissa, joissa ostaja ei maksa arvonlisäveroa, veron osuus vähennetään ostoskorissa. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tuotteet ostetaan verkkokaupan kotisivuilla siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa voimassaolevalla hinnalla tai erikseen tarjouksessa sovitulla hinnalla.   

Tuoteen vuokrauksessa ensimmäinen vuokra maksetaan sopimuksen teon yhteydessä sen jälkeen sovittujen vuokrausehtojen mukaisesti kuukausittain.

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin.

MAKSAMINEN

Maksu suoritetaan sähköpostiisi lähetetyllä pankkisiirrolla.

TOIMITUKSET

Kaikki taideostot toimitetaan rahtivapaasti suomessa joko lähimpään jakelupisteeseen tai kotiovelle.  Toimitusaika on noin 4 – 7 pv maksun saapumisesta.  Taidetalo Ryynänen ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.

Vuokrattaessa teos toimituskuluista vastaa asiakas.

Toimitukset tehdään arkipäivisin.

Puhelinnumero on välttämätön tieto vastaanottajan tavoittamiseksi. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, hänelle jätetään yhteydenottopyyntö. 

Ostaja on lähetyksen vastaanotettaessa velvoitettu tarkistamaan lähetyksen kunto. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilausta, siitä pitää välittömästi ilmoittaa lähetyksen luovuttajalle ja Taidetalo Ryynäselle. 

VAKUURUSTURVA

 • alkaa siitä hetkestä, kun tavaroita ryhdytään lastaamaan kuljetusvälineeseen kuljetuksen aloittamiseksi sillä paikkakunnalla, josta kuljetuksen on sovittu alkavan.
 • jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan, ja vakuutusturvaan sisältyvät tavanomainen uudelleenlastaus ja välivarastointi purkauksineen ja lastauksineen.
 • päättyy, kun tavara on saapunut vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle ja purettu kuljetusvälineestä.

Vakuutusturva on voimassa palvelun kautta sovitun kuljetusalueen mukaisesti maailmanlaajuisesti.

Vakuutusturva kattaa palvelun kautta kuljetettavaksi sovitun tavaran siinä kunnossa, kun se on ennen kuljetuksen aloittamista.

Täysturva - vakuutusturva kattaa kuljettavalle tavaralle ulkoisen tekijän johdosta aiheutuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot alla mainituin rajoituksin.

Vakuutusturvan rajoitukset – vakuutus ei kata

 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuksenottajan, vakuutetun tai heihin samaistettavan tahallinen menettely tai laiminlyönti,
 • vahinkoa, joka on seurausta siitä, että vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt jäljempänä esitettyjen suojeluohjeiden noudattamisen,
 • tavaran omasta ominaisuudesta johtuvaa vahinkoa,
 • korko- tai suhdannetappiota, kustannusten lisääntymistä tai muuta välillistä menetystä eikä seurannaisvahinkoja,
 • tavaran normaalia hupenemista tai haihtumista tai tavanomaista hankaantumista, kulumista tai naarmuuntumista,
 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut se, että tavaraa ei ole ennen kuljetuksen alkamista tarkoituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestämään tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen,
 • vahinkoa, vastuuta tai kustannusta, jonka on suoraan tai välillisesti aiheuttanut tai johon on myötävaikuttanut
 • ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, joka aiheutuu ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen palamisesta,
 • ydinlaitoksen, reaktorin tai muun ydinlaitteen tai siihen liittyvän komponentin räjähdysherkkyys tai radioaktiivinen, myrkyllinen tai muu vaarallinen tai saastuttava ominaisuus,
 • ydinfissiolla ja/tai ydinfuusiolla tai muulla vastaavalla reaktiolla tai radioaktiivisella voimalla tai aineella toimiva ase tai laite,
 • radioaktiivisen aineen räjähdysherkkyys tai radioaktiivinen, myrkyllinen tai muu vaarallinen tai saastuttava ominaisuus,
 • kemiallinen, biologinen, biokemiallinen tai sähkömagneettinen ase,
 • tietokoneen, tietokonejärjestelmän, tietokoneohjelman, haitallisen ohjelmakoodin, tietokoneviruksen tai -prosessin tai muun elektronisen järjestelmän käyttö välineenä, jolla aiheutetaan vahinkoa,
 • vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle henkilölle,
 • tavaran takavarikoinnin, pidättämisen, pakkotilauksen tai viranomaisten muiden samankaltaisten toimenpiteiden aiheuttamia vahinkoja,
 • kuluja tai lisääntyneitä kustannuksia viivästymisen johdosta,
 • sakkoja, perintäkuluja tai muita näihin rinnastettavia kustannuksia,
 • vahingoittuneen tavaran hävittämisestä tai siirtämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Vakuutusarvo on kuljetuksen kohteena olevan omaisuuden käypä arvo kuljetuksen alkaessa.

Vakuutusmäärä on 5000 euroa.

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus yksittäistä vahinkotapahtumaa kohti on vakuutusarvo tai vakuutusmäärä, kumpi tahansa on pienempi. Vakuutusturva kattaa kuitenkin vakuutuksesta korvattavan, välittömästi uhkaavan vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä näin ylitettäisiin.

Jokaista vahinkotapahtumaa kohti vähennetään 150 euron omavastuu vahingon korvattavasta määrästä.

Tavaran lähettäjän on ennen kuljetuksen aloittamista varmistuttava siitä, että

 • kuljetettava tavara on ennen kuljetuksen aloittamista pakattu, suojattu, merkitty ja varustettu riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla kestääkseen tavanomaisen käsittelyn ja kuljetuksen,
 • kuljetusväline on soveltuva kyseisen kaltaisen tavaran turvalliseen kuljettamiseen,

Tavaran vastaanottaminen
 Vastaanottajan pitää tarkastaa saapuva tavara.

Jos tavara on vahingoittunut ja se huomataan vastaanottotilanteessa, vastaanottajan pitää kertoa siitä lähetyksen luovuttajalle. Muussa tapauksessa vastaanottajan täytyy olla välittömästi yhteydessä Taidetalo Ryynäseen. Hänen pitää myös ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen itsellensä ja vakuutusyhtiölle oikeuden vaatia korvausta siltä, joka on vastuussa vahingosta.

Korvausvaatimuksen esittämisen ajankohta ja korvauksensaamisoikeuden menettäminen
 Vakuutussopimukseen perustuva kirjallinen korvausvaatimus on esitettävä Taidetalo Ryynäselle  kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kuuden kuukauden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, menettää korvauksen hakija oikeutensa korvaukseen.

Korvaus ja kadonneen tavaran takaisin saaminen
 Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava tavarasta, josta vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen, jos tavara myöhemmin löytyy tai saadaan takaisin.

Vakuutusyhtiön oikeus korvauksen takaisinhakemiseen
 Kun vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen, siirtyy vahingonkärsineen oikeus vaatia korvausta vahingosta vastuussa olevalta vakuutusyhtiölle.

Korjauskustannukset tai arvon aleneminen
 Jos vahingoittunut tavara voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Korjauskustannusten lisäystä, joka on korvaukseen oikeutetun valitseman tavanomaisesta poikkeavan korjaustavan tai sellaiseen liittyvän menettelyn aiheuttama, ei korvata.

Jos tavaraa ei korjata, määritetään tavaran arvon aleneminen yhteisesti sopimalla. Jos jompikumpi osapuoli vaatii, voidaan tavaran arvon aleneminen määrittää vaatijan kustannuksella ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Tavaran arvon aleneminen voidaan myös määrittää myymällä tavara.

Tavaran tuhoutuminen
 Tavaran tuhoutuessa on vahingon määrä vakuutusarvon mukainen. Kun kokonaan korvatusta tavarasta on jäänyt jäljelle jotain, jolla on taloudellista arvoa, vakuutusyhtiö voi halutessaan käyttää oikeuttaan määrätä tavarasta.

Katoaminen ja tavaran hylkääminen
 Vahingon määrä on vakuutusarvon mukainen myös silloin, kun

 • kuljetuksen suorittaja tai muu, jonka haltuun tavara on uskottu, kirjallisesti myöntää tavaran kadonneeksi,
 • tavara on kadonnut eikä sitä ole löydetty kotimaan kuljetuksessa 28 päivän tai kansainvälisessä kuljetuksessa 60 päivän kuluessa arvioidusta saapumisajankohdasta,
 • tavara ei ole vahinkotapahtuman vuoksi saapunut perille kotimaan kuljetuksessa kuukauden kuluessa tai kansainvälisessä kuljetuksessa kolmen kuukauden kuluessa arvioidusta saapumisajasta eikä sen olinpaikasta ole tietoa, tai
 • tavaraa ei voida vahinkotapahtuman vuoksi pelastaa tai toimittaa perille kohtuullisin kustannuksin kolmen kuukauden kuluessa arvioidusta saapumisajankohdasta.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen
 Jos korvauksenhakija on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen

 • hän voi viedä päätöksen ratkaisusuosituksia antavien Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, fine.fi tai Kuluttajariitalautakunnan, www.kuluttajariita.fi käsiteltäväksi.
 • hän voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan.

Kanne voidaan panna vireille Suomessa olevan asianosaisen tai vakuutusyhtiön kotipaikan taikka vahinkopaikan käräjäoikeudessa.

Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on haettava muutosta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

PALAUTUKSET

EU ja Pohjoismaat

Kaikilla taideteoksilla on 14 päivän palautusoikeus EU:n sisällä ja myös EU:iin kuulumattomissa Pohjoismaissa. Palautus on ilmainen Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ulkopuolella ostaja maksaa palautuksen lähetyskustannukset, jotka ovat korkeintaan 120 euroa. Kuljetuksessa vaurioituneen tuotteen palauttamisen lähetyskustannuksista vastaa taidetalo Ryynänen.

Jos haluat palauttaa tuotteen tai tuotteita, ole yhteydessä Taidetalo Ryynäseen käytännön asioista: asiakaspalvelu(at)taidetaloryynanen.fi

Kun teos on palautunut lähettäjälle, tuotteiden hinnat palautetaan ostajalle 14 päivän kuluessa. Tilauksen tai palautettujen tuotteiden hinta korvataan tilauksen maksutavan mukaisesti. Jos palautettua tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty, on Taidetalo Ryynäsellä oikeus periä arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka palautuskuluineen.

Koska kyseessä ovat uniikit tuotteet, huolellinen pakkaaminen on erityisen tärkeää. Taideteoksen pitää olla vahingoittumaton ja pakattu alkuperäiseen tai vastaavaan pakkaukseen. Nyrkkisääntö on, että pakkauksen on oltava sisältä pehmeä ja ulkopuolelta kova.

Palautus on oikeutettu vain, jos tuote on ehjä (paitsi jos se on ollut viallinen jo saapuessaan) eikä siinä ole minkäänlaisia käytön jälkiä. Palautettava tuote pitää mieluiten pakata alkuperäisiin pakkausmateriaaleihin näitä ohjeita noudattaen:

- Huolehdi siitä, että pakkaus on varmasti ehjä.
- Pakkauksessa ei saa olla tyhjää tilaa.
- Käytä vaahto-, styroksi- tai kuplamuovia pehmeänä sisäpakkauksena.
- Laita litteiden ja hauraiden materiaalien väliin pahvia tai muuta kovaa materiaalia, jotta lähetyksen ulkokuoresta tulee kova. Lähetyksen täytyy kestää iskuja ja pinoamista.
 - koneellisesti. Kortti ei saa taittua pakkauksen reunan yli eikä olla sulkemiskohdan päällä.

Ostajan on toimitettava tuotteesta ja valmiista pakkauksesta valokuvia sähköpostitse Taidetalo Ryynäselle ennen lähettämistä tuotteen kunnon ja paketin kestävyyden arvioimiseksi ja varmistamiseksi.

Sovi Taidetalo Ryynäsen kanssa palautuslähetyksen noutopäivästä. Jos tuote vaurioituu palautuskuljetuksessa sen takia, ettei pakkausohjeita ole noudatettu, Taidetalo Ryynäsellä on oikeus vähentää tuotteen korjaamiskustannukset palautettavasta summasta osittain tai kokonaisuudessaan.

EU:n ulkopuoliset maat

Kaikilla taideteoksilla on 7 päivän palautusoikeus EU:n ulkopuolella, poislukien EU:iin kuulumattomat Pohjoismaat, joissa palautusoikeus on 14 päivää. Kuljetuksessa vaurioituneen tuotteen palauttamisen lähetyskustannuksista vastaa Taidetalo. Muissa tapauksissa lähetyskustannuksista vastaa ostaja.

Jos haluat palauttaa tuotteen tai tuotteita, ole yhteydessä Taidetalo Ryynäseen, osoite  asiakaspalvelu(at)taidetaloryynanen.fi

Kun teos on palautunut lähettäjälle, teoksen hinta palautetaan ostajalle 14 päivän kuluessa. Tilauksen tai palautettujen tuotteiden hinta korvataan tilauksen maksutavan mukaisesti joko pankkitilille tai luottokorttitilille. Jos tuote on olennaisesti muuttunut, palautettavasta summasta vähennetään käyttöä vastaava summa.

Koska kyseessä ovat uniikit tuotteet, huolellinen pakkaaminen on erityisen tärkeää. Taideteoksen pitää olla vahingoittumaton ja pakattu alkuperäiseen tai vastaavaan pakkaukseen. Pakkauksen on oltava sisältä pehmeä ja ulkopuolelta kova. Sen täytyy kestää iskuja ja pinoamista.

Palautus on oikeutettu vain, jos tuote on ehjä (paitsi jos se on ollut viallinen jo saapuessaan) eikä siinä ole minkäänlaisia käytön jälkiä. Palautettava tuote pitää mieluiten pakata alkuperäisiin pakkausmateriaaleihin näitä ohjeita noudattaen:

- Huolehdi siitä, että pakkaus on varmasti ehjä.
- Pakkauksessa ei saa olla tyhjää tilaa.
- Käytä vaahto-, styroksi- tai kuplamuovia pehmeänä sisäpakkauksena.
- Laita litteiden ja hauraiden materiaalien väliin pahvia tai muuta kovaa materiaalia, jotta lähetyksen ulkokuoresta tulee kova. Lähetyksen täytyy kestää iskuja ja pinoamista.

Ostajan on toimitettava tuotteesta ja valmiista pakkauksesta valokuvia sähköpostitse Taiidetalo Ryynäselle ennen lähettämistä tuotteen kunnon ja paketin kestävyyden arvioimiseksi ja varmistamiseksi.

Sovi Taidetalo Ryynäsen kanssa lähetyksen noutopäivästä. Jos tuote vaurioituu palautuskuljetuksessa sen takia, ettei pakkausohjeita ole noudatettu, Taiidetalolla on oikeus vähentää tuotteen korjaamiskustannukset palautettavasta summasta osittain tai kokonaisuudessaan.

VEROT JA TULLIT

Arvonlisävero koskee yksityishenkilöitä EU:ssa ja yrityksiä Suomessa. Yritysasiakkaat EU:n sisällä, poisluettuna Suomi, eivät maksa arvonlisäveroa. Yritysasiakkaat ja yksityisasiakkaat EU:n ulkopuolella eivät maksa arvonlisäveroa.

Myytäessä ja kuljetettaessa tuotteita EU-maiden ulkopuolelle tuotteen vastaanottaja vastaa paikallisista veroista, tullimaksuista ja muista näihin verrattavista kustannuksista.

TEKIJÄNOIKEUS

Kaikki tekijänoikeudet ja laissa kirjattu luoksepääsyoikeus teokseen säilyvät taiteilijalla.

Taiteilija voi pyytää ostajalta teosta lainaksi näyttelyä varten. Mahdollisen lainauksen ehdoista ja yksityiskohdista sovitaan erikseen.

Taidetalo Ryynänen

OSTOKSILLE
Laadukkaan taiteen ostopaikka niin myymälässä kuin netissäkin.

Tee tarjous.
Kun löydät mieleisesi teoksen mutta haluaisit vielä neuvotella hinnasta - voit tehdä tarjouksen.